Forside

Bestyrelsesmøde d.3/9 2020 Referat

Til stede var Gert, Vang, Lis, Lene og Grete.

Vi debaterede om det var en god ide, at leje os ind i sagahuset, nu hvor Lunden er no go område, Vagn var iPod-modeller men det blev besluttet at gøre det for resten af året.

Generalforsamlingen holdes således i sagahuset d. 30/9 2020, man skal selv medbringe kop og tallerken samt kagegafler til lagkagen,kaffen er gratis.

På valg er Gert og Lene som begge modtager genvalg Elly modtager ikke genvalg, og vi skal derfor have en ny suppleant. Revisor Åse genopstiller heller ikke og derfor skal vi også have en ny revisor.

Der må kun komme to personer ond på lunden og hente vores ting, det bliver Gert og Vang. Svømning åbner ikke før næste år, bassinet er færdigt, men vi må ikke komme ind på Sønderbo pga. coronarn.

Gert taler om at sende brev til kommunen og hospitalet omkring lokaler, så vi kan få gang i træning.

Der vil blive afholdt bankospil d. 28/10 2020

Julefrokost d.25/11 2020

Gløg og æbleskiver d. 4 /12 2020

Bestyrelsesmøde 30.10.2019 – Referat


Til stede var Gert, Lis, Grete, Vang, Elly og Lene

1. Vedrørende fondspenge fra Bornholms brand, vi udlægger oplæg til medlemmerne som så får en svarfrist d.15/11. Om man vil flytte selskab.

2. Lungedagen er d. 20/11 Gert undersøger om vi skal stå på Rønne apotek i år.

3. D. 20/11 er der modeopvisning hos Simon Madsen, som vi plejer kl. 19 og tilmelding er til formanden senest 13/11.

4. Julefrokosten i år er d.29/11 kl.13. På fælleshuset i lodsstræde i Rønne, der hvor vi plejer at være, og man må godt have ægtefælle eller samboer med. Maden kommer fra rabækkens madservice og koster 190kr. Drikkelse skal man selv medbringe samt en gave til ca. 30kr.. tilmelding til formanden senest 22/11.

5. Vi har gennemgået regnskabet, og alt ser fint ud.

6. Næste bestyrelsesmøde er 15 januar 2020.

bestyrelsesref. juni 2019

fremmødt var Gert, Lis,Vang, Grete, Elly, og Lene.

Dagsorden.

1. referat, hvem skriver.

2. 3 km. tur hvilken ugedag.

3. conventus hvem gør hvad.

4 t-shirts.

5. sommerfrokost.

6. dato for nyt møde

ekstra punkter.

mail fra Charlotte Dalby

mail fra Tove Bech.

1. lene skriver referat og sender til grete som udsender på mail

2. 3 km. turene lægges til torsdage i lige uger, der bliver udsendt besked med tid og sted.

3.lis tager sig af conventus og bestiller vores lokaler til træning og cafeaften.

4. t-shirts koster generelt 115 kr. og bestilles hos elly.

5. sommerfrokost, gert prøver at få en god pris til gudhjem bakke.

6. nyt bestyrelsesmøde er hos gert d. 15 august kl. 16 30.

ekstra. charlotte dalby (konsulent for kronisk syge ) får nogle af vores pjecer.

tove bech, som sidder på samme kontor son charlotte ønsker en projektskrivelse, gert tager sig af det.

bestyrelsesmøde februar 2019

.

bestyrelsesmøde 20 februar

til stede var formanden Gert, Vang, Lis, Lene, Marianne, Grete (ny kasserer), og Elly

Der var en beretning fra formanden om nyt, bla. vi har fået 6000 kr. til en træner til motion.

 ellers var det en gennemgang af dagsorden til den kommende generalforsamling i marts.

Jeg skal også informere om at der er  aftalt et møde med lungelæge Fausing om den ny medicin og om lægernes overtagelse af kontroller, han vil også tale om en emfyzemoperation, det er en lunge operation der kan forbedre verdagen.

bestyrelsesreferat januar 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE JANUAR 2019

Til stede var Gert Hansen, Vang Bech, Lis Hansen, Lene Hansen, Marianne Laursen, Elly Larsen og Gunnar Normann

Dagsorden.

1 valg af ordstyrer

2 valg af referant

3 nyt fra kasserer

4 orientering fra formanden

5 generalforsamling 2019

6 arrengementer for 2019

 

1 Valgt ordstyrer - Vang Bech

2 valgt referant- Lene Hansen

3 Nyt framkasserer

Marianne fremlagde og gennemgik regnskabet pr.31.12.2018

Foreningen har i 2018 betalt 815 kr. i gebyrer til Nordea bank, som allerede har varslet større gebyrer for foreningskonti fremover. Derfor er det blevet besluttet at flytte til Arbejdernes landsbank ,hvor vi kan slippe med ca. det halve. Ved flytning bliver betalingskort og procura overført til Gert Hansen.

Marianne havde lavet en oversigt over de opgaver der pt. ligger hos kassereren, bestyrelsen arbejder med at fordele disse opgaver.

4 og 5 Orientering fra formand.

Gert har været til møde med Birgitte Eytbye, som er frivillighedskordinator i regionskommunen, primært for at undersøge og de kunne være behjælpelig med at skaffe en frivillig til kassererjobbet.

Bestyrelsen er inviteret til et møde med lungelægerne på sygehuset d. 7 februar.

Gert har fået et  foreslag om et festudvalg, hvilket bestyrelsen syntes er en god ide og arbejder på et sådant.

Kolsang er nedlagt, der var for få deltagere.

Bestyrelsen har besluttet at holde et møde forud for generalforsamlingen.

 

6.

arrangementer for året 2019 er således.

onsdag 13 februar ----- fastelavn

onsdag d. 13 marts ----generalforsamling

onsdaag d.10 april------evt. besøg af beredsskabsstyrelsen

onsdag d. 8 maj-------- Modeshow hos simons

i juni udgår cafeaften til fordel for idrætsdag d. 29 juni hvor der nok spilles pentanque

juli er sommerferie

i august udgår cafeaften til fordel for sommerfrokost d. 18 august

onsdag d. 11 september---------bankospil

onsdag d. 9 oktober--------------evt. besøg af kommunens sundhedsteam

i november er der julefrokost lørdag d. 23 november

onsdag d. 11 december---------Gløg og æbleskiver

der kan forekomme ændringer

bestyrelsesmøde september

bestyrelsesmøde 5/-9 2018

til stede var Gert, - Vang, - Lis, - Marianne,- og Lene

Kassereren fortalte, at vi fremover skal til at betale et gebyr  for vores kontokort i nordes bank.

Hun meddeler ligeledes at hun ved næste valg ikke ønsker genvalg.

Det samme gælder for lis, som heller ikke ønsker genvalg.

Kassereren fortæller også at vi har fået afslag på vores ansøgning på 10.000 kr. fra sparekassen bornholms fond, de penge skulle have været brugt på fysioterapaut ved træning.

Formanden fortæller at han har modtaget et berv fra ledende overlæge på medecinsk afdeling, angående vores klage over lungelægen, der bliver tale om et møde senere.

På svømmeholdet er der 15 tilmeldte, me,n man skal her ved sæsonstart melde sig hos Mette Hågensen.

Kolkoret fortsætter året ud, men man er udfordret med for få deltagere.

Der er planlagt arrengementer for året ud.

det er det nu kommende bankospil her i september, cafeaften i oktober, mere herom senere,

julefrokost i november d. 24/11, og besøg hos simons i december, det er 5/12.

🙂

 

 

. bedtyrelsesmøde 6/62018.

til stede var.

1. Gert

Vagn

Elly

Marianne

Lene

2. Lene er referant

3.

Kassereren oplyser at vi har en likviditet på 21.000 kr.

iheraf er 3000 fra brd. Larsens fond til mindfullness.

Vi har søgt 10.000 kr. paragraf 18 midler 8000 til fysioperatitræning, og 2000

til administration.

4. der blev drøftet om en evt. egenbetalin på et lille beløb, når der er fysioterapaut på til træning.

mindfullness er en sussec og der er fuldt tilmeldt.

lørdag d. 9/6 vil man kunne høre Marianne og formanden på p4. sammen med Peter Skafte.

Der er pt. 13 tilmeldt svømning, der er plads på holdet kl. 8. der er sommerferie fra svømning i juli

det bliver godt modtaget at vi giver en blomst på runde fødselsdage.

Marianne oplyser at der må gerne komme flere til sang.

5.anangementer resten af året, i junier der læger og tandlæge i paletten ,i juli er der havevandring som, også er idrædtsdag, i august er der sommerfrokost, mærmere herom senere, september står for bankospil, nærmere senere om, oktober og november, fortæller vi om senere, i dec. vil simons lave et arangement.

6.næste møde er 5/9 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 8/3-2018

                      

Til stede:     Gert Hansen, Vang Bech, Marianne Laursen, Lis Hansen, Lene Lind Hansen, Gunnar Nomann

Afbud:          Elly Larsen

Dagsorden

1.     Valg af ordstyrer samt referent. Underskrivelse af GF-referat samt ændrede vedtægter

2.     Økonomi

3.     Orientering fra formanden

4.      Bestyrelsesmøder

5.       Eventuelt

6.       Næste bestyrelsesmøde

Ad 1

Vang Bech ordstyrer, Marianne Laursen referent.

 Ad 2 Økonomi

Marianne oplyste, at der p.t. er 67 betalende medlemmer. Bestyrelsen besluttede at slette de medlemmer, der trods flere rykkere, endnu ikke har betalt.

Regnskab pr. 8/3 blev omdelt og gennemgået. Ingen bemærkninger.

 Ad 3 Orientering fra formanden

Journalist Brian Christensen fra TV2 Bornholm har henvendt sig. Han vil lave en ”Os imellem”-udsendelse om TrygLuft Bornholm. Gert og Marianne deltager. Udsendelsen optages den 20/3.

 Den af Marianne udsendte pressemeddelelse har været publiceret i Bornholms Tidende.

 Udviklingshospitalet Bornholm (Region Hovedstaden) har inviteret til en konference om ”Fremtidens Sundhedsvæsen” på Green Solution House. Deltagergebyr 1.475 kr. Bestyrelsen besluttede at takke nej.

 Gert har fået en skriftlig henvendelse fra Marianne L om en bedre fordeling af arbejdsopgaverne i bestyrelsen. Lis Hansen tager med til Conventus-kursus i foråret. Lene Lind Hansen overtager administrationen af foreningens hjemmeside. Referatskrivningen vil fremover gå på skift. Et forslag om indkøb af en diktafon blev besluttet (ca. 500 kr.)

 Der var forslag om at foreningen skal sende en opmærksomhed, når medlemmer fylde rundt. Forslaget blev vedtaget med 3 stemmer for, 1 imod og 1 hverken for eller imod. Gert påtager sig administrationen af ordningen.

 Vi har stadig ikke brugt pengene fra Larsens Fond. Gert kontakter fysioterapeut Michael Haagensen med henblik på besøg på vores træningsdage.

 Et forslag om banko to gange om året fra 2019 blev vedtaget.

Rita Svensson har foreslået bestyrelsen, at man skulle lave en form for ”bruger- eller tilfredshedsundersøgelse” med henblik på at få flere af foreningens medlemmer til at møde op til træningen. Umiddelbart håber bestyrelsen, at inspirationen fra fysioterapeuten kunne forbedre fremmødet.

Rita har endvidere foreslået en form for ”direct mail” til øens praktiserende læger, for at udbrede kendskabet til vores forening. Marianne laver et forslag.

 Varmtvandsbassin. Der er p.t. 13 aktive varmtvandsbadere.

Kontingent. Bestyrelsen besluttede at medlemmer, der melder sig ind mellem 1/10 og 31/12 kun betaler 100 kr. for det år.

 Ad 4 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen besluttede at møderne fremover ligger fast i februar, juni, september og december.

 Ad 5 Eventuelt

Ingen bemærkninger

 Ad 6 Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 6. juni kl. 16.00 hos Gert Hansen.

Mødet afsluttet kl. 19.00

 

Referat bestyrelsesmøde 15/1-2018

 

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer, referent, godkendelse af d.o. og underskriv seneste ref.
 2. Lungedag
 3. Regnskab
 4. Ansøgning af §18-midler, ansøgning af fonde
 5. Annoncering i Bornholms Tidende
 6. År 2017
 7. Status på KOL-kor
 8. Status på pårørendegruppe
 9. Uddannelse af patienttrænere
 10. Generalforsamling 2018
 11. Eventuelt

Ad 1  Valg af ordstyrer og referent, godkendelse af dagsorden og underskrivelse af      seneste referat

Ordstyrer Leif, referent Marianne. Do godkendt

 

Ad 2 Lungedag i november

Foreningen var repræsenteret i både Allinge, Nexø og i Rønne. Alle steder var velbesøgt.

 

Ad 3 Regnskab

Regnskabet for 2017 er færdigt og skal revideres og underskrives én af de nærmeste dage.

Foreningen har givet et pænt overskud og har en god likviditet pr. 31.12. 2017

 

Ad 4 Ansøgning af §18-midler og fonde

Der blev ikke søgt §18-midler i 2017, men der vil blive ansøgt i næste pulje, som bevilges i maj 2018.

I 2017 er der søgt i 3 fonde, hvoraf de 2 imødekom ansøgningen. Enighed i bestyrelsen om at vi søger, når der er behov herfor. Elly oplyste, at hun havde erfaret, at det er muligt at søge for 3 år ad gangen. Marianne undersøger.

 

Ad 5  Annoncering i Bornholm Tidende samt bekendtgørelse af arrangementer i ”Tids og Sted” (Rytterknægten). Elly lovede at tage sig af bekendtgørelsen af vores generalforsamling. Derefter skal der findes en tovholder til at styre dette.

Marianne vil lave et forslag til annonce og pressemeddelelse i.f.m. generalforsamlingen. En annonce med farve vil koste ca 3.500-4.000 kr.

 

Ad 6 År 2017

Vang og Elly undrede sig over at der ikke var indrykket en annonce med tak til de mange sponsorer til vore banko.

Vang oplyste at medlemmerne efterspørger Café-opslag. Formanden gjorde opmærksom på, at der ligger en bestyrelsesbeslutning om at vi ikke længere skulle printe og ophænge disse. Primært fordi der ikke er kapacitet til det. Denne beslutning blev omgjort, og der vil fremover blive ophængt caféopslag på bibliotekerne og andre steder. Lis laver opslagene, Gert printer ud og Gunnar fordeler.

 

Ad 7 KOL-kor

Marianne føler, at der er skuffende lidt opbakning til / interesse for dette tiltag. Der er brugt rigtig megen tid og rigtig mange sponsorkroner på projektet, så vi forsøger at lægge sangdagene fast til sidste onsdag i hver måned fra 16.00-17.00. Marianne vil ikke bede om akkompagnement før det viser sig om projektet lykkes og bliver til noget. Stadig TrygFond-midler til rådighed – perioden er forlænget til 31/7-2018.

 

Ad 8 Status på pårørendegruppe

Vang kunne oplyse at det var nedlagt på grund af manglende interesse.

 

Ad 9 Uddannelse af patienttrænere

Det blev besluttet at de 6.000 kr. vi har fået af Larsens Fond skal bruges til at få fysioterapeut Michael Haagensen til at komme til træning i Nørremøllecentret og på Lunden.

 

Ad 9 a Conventus

Formanden opfordrede til at vi har 2 i bestyrelsen, der kender bookingsystemet. Lis og Marianne tager på kurset i foråret.

 

Ad 10  Generalforsamling 2018 – Onsdag den 14/2 kl. 19.00

Formanden indkalder med min. 14 dages varsel. Forslag skal være formanden i hænde 7 dage før GF.

På valg er Revisor Aase Jensen, Suppleant Elly Larsen, bestyrelsesmedlem Vang Bech samt formand Leif Laursen.

Der var enighed om at der skal serveres lagkage, te og kaffe.

 

Ad 11 Eventuelt

Caféaftner. Marts, 8/3, besøger vi Simon’s. April, 11/4, forsøger Gert at få en foredragsholder fra dykkerforeningen. Maj, 9/5, forsøger Gert at få en foredragsholder der fortæller om svenskernes besættelse af Bornholm. Der var forslag om havevandring i juni, 13/6.

Der var endvidere forslag om teater-tur og om besøg på det nye velkomstcenter på Hammershus.

Formanden informerede om henvendelse fra Lunden med nye regler for brug af køkkenfaciliteter. Kommunen har ikke længere råd til at vi bruger deres opvaskemiddel, viskestykker og karklude, så det må vi medbringe fremover.

Der var enighed om at Mette Haagensen tildeles et bygavekort for sit engagement i forbindelse med varmtvandsbassin.

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 1. marts kl. 17.00 hos Gert.

 

Mødet afsluttet kl. 18.00

 

Referat 5. oktober 2017

                      

REFERAT

Bestyrelsesmøde 5. oktober 2017

Dagsorden

1.                   Valg af ordstyrer samt referent. Godkendelse af dagsorden samt underskrivelse af seneste referat.

2.                   KOL Forum

3.                   Status Pårørendegruppe

4.                   Økonomi

5.                   Sommerfrokost/Idrætsdag

6.                   Træningstider

7.                   Lungedag

7.a.                KOL-kor

8.                   Årets medlem

9.                   Banko

9.a.                Patient-trænere

9.b.                Kuglepenne

10.                 Eventuelt.

 

Til stede:       Leif Laursen, Gert Hansen, Marianne Laursen, Lis Hansen, Elly Larsen og Vang Bech

Fraværende: Afbud fra Gunnar Nomann

 

Ad 1 Valg af ordstyrer og referent. Godkendelse af dagsorden.

Leif ordstyrer, Marianne referent. Dagsordenen godkendt.

Ad 2 KOL-forum

Jan Leviné har oplyst at der, på grund af store problemer med Sundhedsplatformen, ikke kan sættes tid på, hvornår dette kan gennemføres.

 

Ad 3 Status Pårørendegruppen

Vang kunne oplyse, at der stadig ikke er den helt store tilslutning. Man har besluttet at give det 2 måneder mere, før man evaluerer endeligt på det.

 

Ad 4 Økonomi

Marianne fremlagde resultatopgørelse og status pr. 29/9 2017. Vi har en likvid beholdning på 22.125,70. Heraf er de 6.000 kr. fra Larsens Fond øremærket til Fysioterapi/patienttræning.

 

Ad 5 Sommerfrokost/Idrætsdag

Formanden oplyste, at arrangementet, der skulle have været på 1 dag, var blevet gennemført over 2 dage. Og begge arrangementer var vellykkede. Specielt var der begejstring for BornPark og minigolf.

 

Ad 6 Træningstider

Formanden oplyste, at foreningen har fået en henvendelse fra AOF, der har lokalefaciliteter på Snorrebakken, om vi er interesserede i træningstider hos dem. I givet fald skulle de fremmødte betale 20 kr. pr. gang. Der var enighed i bestyrelsen at vi takker pænt nej.

 

Ad 7 Lungedag

Lungedagen i år bliver onsdag den 18/11. Leif kontakter Jan Leviné om tider og Marianne skriver ud til medlemmerne for at høre om nogen kunne være interesseret i at stå et par timer på apoteket i hhv Rønne og Nexø.

 

Ad 7.a. KOL-kor

Vi mangler 3 gange med vores coach Christina Martin. Derefter skal vi på jagt efter en klaverspiller, der for et beskedent honorar vil akkompagnere koret fremover.

Fremmødet har været fint. Fra 23 til 15.

 

Ad 8 Årets medlem

Bestyrelsen var helt enige, og det vil blive offentliggjort til julefrokosten. J

 

Ad 9 Bankospil onsdag den 11/10- 2017.

Der er indsamlet ca. 30 fine præmier. Gert har skaffet plader mm. Hver plade koster, som sædvanlig, 7 kr. og den særlige plade, hvor der spilles om gaven fra Færgen, bil+5, koster 10 kr.

Gert og Vang tager sig af ”hovedbordet”. Elly og Lis + 1 kontrollerer banko’erne.

Rita og Vivi har lovet at bage, der bliver brygget kaffe som drikkes i pausen. Der bliver indkøbt øl og vand, som sælges for 10 kr.

Lis tager billeder, og efterfølgende sender Marianne pressemeddelelse ud, hvor vi takker sponsorerne.

 

Ad 9.a. Patient-trænere

Fysioterapeut Michael Haagensen har sagt ja til at uddanne 4-6 patienttrænere. Det bliver i hans lokaler i Nexø en lørdag formiddag. Foreløbig har Aase Hjarsøe sagt ja til at dække Nexø. Vi mangler til Rønne. Marianne skriver ud til medlemmerne.

 

10 Eventuelt

Gert foreslog at vi søger om adgang til det varme vand på Sønderbo. Marianne skal søge via Conventus.

 

Elly bragte julefrokosten på banen. Bent har booket lokalet. Gert kontakter Kokken i Hasle og får et tilbud. Elly kontakter Preben for at høre om hans datter er interesseret i at hjælpe os igen i år.

Marianne indkøber 4 mandelgaver.

 

Næste bestyrelsesmøde

Glemte vi desværre at aftale.

 

                     

REFERAT

Bestyrelsesmøde 5. april 2017

Dagsorden

 1. Velkomst af nyt bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter

 2. Valg af ordstyrer og referent. Godkendelse af dagsorden.

 3. Godkendelse og underskrivning af referat fra ordinær generalforsamling 2017

 4. Godkendelse af nye vedtægter samt underskrivning heraf.

 5. Fordeling af opgaver blandt bestyrelsesmedlemmerne

 6. Økonomi v. Marianne

 7. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde

 8. Eventuelt

Til stede:       Leif Laursen, Gert Hansen, Vang Bech, Marianne Laursen, Lis Hansen, Elly Larsen

Fraværende: Gunnar Nomann uden afbud

 

Ad 1 Velkomst af nyt bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter

Formanden bød velkommen til Lis og Elly, og takkede dem for at de vil engagere sig i bestyrelsesarbejdet.

Ad 2 Valg af ordstyrer og referent. Godkendelse af dagsorden.

Leif ordstyrer, Marianne referent. Dagsordenen godkendt

Ad 3 Godkendelse og underskrivning af referat fra ordinær generalforsamling 2017

Underskrives ved næste bestyrelsesmøde

Ad 4 Underskrift på vedtægtsændringer

Underskrevet og arkiveret

Ad 5 Fordeling af opgaver blandt bestyrelsesmedlemmerne

Marianne gav udtryk for at hun siden Jane blev syg og senere døde, har siddet med stort set alle opgaverne, og det ønsker hun ikke at fortsætte med. Bestyrelsen blev enige om fordelingen af de fleste opgaver. Som noget nyt, har vi udnævnt 3 kontaktpersoner:

 

Administrationen af T-shirts – bestilling, indkøb og salg – mangler vi en person til. Vi undersøger om ét af medlemmerne vil påtage sig denne opgave.

 Ad 6 Økonomi

Kassereren oplyste at foreningen likvide beholdning er på  Kr. 26.446,12. Der er indkommet Kr. 13.800 i medlemskontingent. Vi er nu 70 medlemmer, heraf 2 passive.

Ad 7 Næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 29. juni 2017 kl. 16.00 hos Gert Hansen, Jydegårdsvej 3, Hasle

Ad 8 Eventuelt

Marianne har arbejdet med en ny TrygLuft Bornholm-folder. Leif har talt med Formula Micro og InterSport, som er positive m.h.t. sponsorering af trykning. Bestyrelsen godkendte den nye folder.

 Der var et par spændende forslag til sommerfrokost. Leif arbejder videre med idéerne.

 Gert undersøger hvornår den nye minigolf-bane i Østerlars åbner i forhold til vores årlige idrætsdag.

 

Julefrokosten blev datosat til Lørdag den 25. november 2017. Leif taler med Bent om lokaleleje.

 Caféaften-opslag for april og maj ligger på hjemmesiden. Caféaften juni bliver ”hygge-spille-aften”.

 Elly foreslog at vi køber fysioterapeut-time(r) til træning, såfremt der er økonomisk mulighed for det.

Mødet afsluttet kl. 18.15

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.04 | 13:06

Kontingent betalt d. 14 / 4 kr. 200

...
28.08 | 14:04

Hej.
Vil bare lige forhøre mig om der er noget nyt om hvornår vi må træne igen på sygehuset/lunden.mvh.j.o.pedersen

...
01.08 | 17:25

Kære bestyrelse jeg er utrolig skuffet over indformeringen på denne side ,hvad angår de forskellige arrangementer!😡😡

...
30.03 | 08:10

Blot til orientering, så skrev jeg GF referatet dagen efter, og det blev sendt til bestyrelsen 14/3 klar. 11.50!!!!!! 😡

...
Du kan lide denne side