Forside

Referat bestyrelsesmøde 15/1-2018

 

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer, referent, godkendelse af d.o. og underskriv seneste ref.
 2. Lungedag
 3. Regnskab
 4. Ansøgning af §18-midler, ansøgning af fonde
 5. Annoncering i Bornholms Tidende
 6. År 2017
 7. Status på KOL-kor
 8. Status på pårørendegruppe
 9. Uddannelse af patienttrænere
 10. Generalforsamling 2018
 11. Eventuelt

Ad 1  Valg af ordstyrer og referent, godkendelse af dagsorden og underskrivelse af      seneste referat

Ordstyrer Leif, referent Marianne. Do godkendt

 

Ad 2 Lungedag i november

Foreningen var repræsenteret i både Allinge, Nexø og i Rønne. Alle steder var velbesøgt.

 

Ad 3 Regnskab

Regnskabet for 2017 er færdigt og skal revideres og underskrives én af de nærmeste dage.

Foreningen har givet et pænt overskud og har en god likviditet pr. 31.12. 2017

 

Ad 4 Ansøgning af §18-midler og fonde

Der blev ikke søgt §18-midler i 2017, men der vil blive ansøgt i næste pulje, som bevilges i maj 2018.

I 2017 er der søgt i 3 fonde, hvoraf de 2 imødekom ansøgningen. Enighed i bestyrelsen om at vi søger, når der er behov herfor. Elly oplyste, at hun havde erfaret, at det er muligt at søge for 3 år ad gangen. Marianne undersøger.

 

Ad 5  Annoncering i Bornholm Tidende samt bekendtgørelse af arrangementer i ”Tids og Sted” (Rytterknægten). Elly lovede at tage sig af bekendtgørelsen af vores generalforsamling. Derefter skal der findes en tovholder til at styre dette.

Marianne vil lave et forslag til annonce og pressemeddelelse i.f.m. generalforsamlingen. En annonce med farve vil koste ca 3.500-4.000 kr.

 

Ad 6 År 2017

Vang og Elly undrede sig over at der ikke var indrykket en annonce med tak til de mange sponsorer til vore banko.

Vang oplyste at medlemmerne efterspørger Café-opslag. Formanden gjorde opmærksom på, at der ligger en bestyrelsesbeslutning om at vi ikke længere skulle printe og ophænge disse. Primært fordi der ikke er kapacitet til det. Denne beslutning blev omgjort, og der vil fremover blive ophængt caféopslag på bibliotekerne og andre steder. Lis laver opslagene, Gert printer ud og Gunnar fordeler.

 

Ad 7 KOL-kor

Marianne føler, at der er skuffende lidt opbakning til / interesse for dette tiltag. Der er brugt rigtig megen tid og rigtig mange sponsorkroner på projektet, så vi forsøger at lægge sangdagene fast til sidste onsdag i hver måned fra 16.00-17.00. Marianne vil ikke bede om akkompagnement før det viser sig om projektet lykkes og bliver til noget. Stadig TrygFond-midler til rådighed – perioden er forlænget til 31/7-2018.

 

Ad 8 Status på pårørendegruppe

Vang kunne oplyse at det var nedlagt på grund af manglende interesse.

 

Ad 9 Uddannelse af patienttrænere

Det blev besluttet at de 6.000 kr. vi har fået af Larsens Fond skal bruges til at få fysioterapeut Michael Haagensen til at komme til træning i Nørremøllecentret og på Lunden.

 

Ad 9 a Conventus

Formanden opfordrede til at vi har 2 i bestyrelsen, der kender bookingsystemet. Lis og Marianne tager på kurset i foråret.

 

Ad 10  Generalforsamling 2018 – Onsdag den 14/2 kl. 19.00

Formanden indkalder med min. 14 dages varsel. Forslag skal være formanden i hænde 7 dage før GF.

På valg er Revisor Aase Jensen, Suppleant Elly Larsen, bestyrelsesmedlem Vang Bech samt formand Leif Laursen.

Der var enighed om at der skal serveres lagkage, te og kaffe.

 

Ad 11 Eventuelt

Caféaftner. Marts, 8/3, besøger vi Simon’s. April, 11/4, forsøger Gert at få en foredragsholder fra dykkerforeningen. Maj, 9/5, forsøger Gert at få en foredragsholder der fortæller om svenskernes besættelse af Bornholm. Der var forslag om havevandring i juni, 13/6.

Der var endvidere forslag om teater-tur og om besøg på det nye velkomstcenter på Hammershus.

Formanden informerede om henvendelse fra Lunden med nye regler for brug af køkkenfaciliteter. Kommunen har ikke længere råd til at vi bruger deres opvaskemiddel, viskestykker og karklude, så det må vi medbringe fremover.

Der var enighed om at Mette Haagensen tildeles et bygavekort for sit engagement i forbindelse med varmtvandsbassin.

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 1. marts kl. 17.00 hos Gert.

 

Mødet afsluttet kl. 18.00

 

Referat 5. oktober 2017

                      

REFERAT

Bestyrelsesmøde 5. oktober 2017

Dagsorden

1.                   Valg af ordstyrer samt referent. Godkendelse af dagsorden samt underskrivelse af seneste referat.

2.                   KOL Forum

3.                   Status Pårørendegruppe

4.                   Økonomi

5.                   Sommerfrokost/Idrætsdag

6.                   Træningstider

7.                   Lungedag

7.a.                KOL-kor

8.                   Årets medlem

9.                   Banko

9.a.                Patient-trænere

9.b.                Kuglepenne

10.                 Eventuelt.

 

Til stede:       Leif Laursen, Gert Hansen, Marianne Laursen, Lis Hansen, Elly Larsen og Vang Bech

Fraværende: Afbud fra Gunnar Nomann

 

Ad 1 Valg af ordstyrer og referent. Godkendelse af dagsorden.

Leif ordstyrer, Marianne referent. Dagsordenen godkendt.

Ad 2 KOL-forum

Jan Leviné har oplyst at der, på grund af store problemer med Sundhedsplatformen, ikke kan sættes tid på, hvornår dette kan gennemføres.

 

Ad 3 Status Pårørendegruppen

Vang kunne oplyse, at der stadig ikke er den helt store tilslutning. Man har besluttet at give det 2 måneder mere, før man evaluerer endeligt på det.

 

Ad 4 Økonomi

Marianne fremlagde resultatopgørelse og status pr. 29/9 2017. Vi har en likvid beholdning på 22.125,70. Heraf er de 6.000 kr. fra Larsens Fond øremærket til Fysioterapi/patienttræning.

 

Ad 5 Sommerfrokost/Idrætsdag

Formanden oplyste, at arrangementet, der skulle have været på 1 dag, var blevet gennemført over 2 dage. Og begge arrangementer var vellykkede. Specielt var der begejstring for BornPark og minigolf.

 

Ad 6 Træningstider

Formanden oplyste, at foreningen har fået en henvendelse fra AOF, der har lokalefaciliteter på Snorrebakken, om vi er interesserede i træningstider hos dem. I givet fald skulle de fremmødte betale 20 kr. pr. gang. Der var enighed i bestyrelsen at vi takker pænt nej.

 

Ad 7 Lungedag

Lungedagen i år bliver onsdag den 18/11. Leif kontakter Jan Leviné om tider og Marianne skriver ud til medlemmerne for at høre om nogen kunne være interesseret i at stå et par timer på apoteket i hhv Rønne og Nexø.

 

Ad 7.a. KOL-kor

Vi mangler 3 gange med vores coach Christina Martin. Derefter skal vi på jagt efter en klaverspiller, der for et beskedent honorar vil akkompagnere koret fremover.

Fremmødet har været fint. Fra 23 til 15.

 

Ad 8 Årets medlem

Bestyrelsen var helt enige, og det vil blive offentliggjort til julefrokosten. J

 

Ad 9 Bankospil onsdag den 11/10- 2017.

Der er indsamlet ca. 30 fine præmier. Gert har skaffet plader mm. Hver plade koster, som sædvanlig, 7 kr. og den særlige plade, hvor der spilles om gaven fra Færgen, bil+5, koster 10 kr.

Gert og Vang tager sig af ”hovedbordet”. Elly og Lis + 1 kontrollerer banko’erne.

Rita og Vivi har lovet at bage, der bliver brygget kaffe som drikkes i pausen. Der bliver indkøbt øl og vand, som sælges for 10 kr.

Lis tager billeder, og efterfølgende sender Marianne pressemeddelelse ud, hvor vi takker sponsorerne.

 

Ad 9.a. Patient-trænere

Fysioterapeut Michael Haagensen har sagt ja til at uddanne 4-6 patienttrænere. Det bliver i hans lokaler i Nexø en lørdag formiddag. Foreløbig har Aase Hjarsøe sagt ja til at dække Nexø. Vi mangler til Rønne. Marianne skriver ud til medlemmerne.

 

10 Eventuelt

Gert foreslog at vi søger om adgang til det varme vand på Sønderbo. Marianne skal søge via Conventus.

 

Elly bragte julefrokosten på banen. Bent har booket lokalet. Gert kontakter Kokken i Hasle og får et tilbud. Elly kontakter Preben for at høre om hans datter er interesseret i at hjælpe os igen i år.

Marianne indkøber 4 mandelgaver.

 

Næste bestyrelsesmøde

Glemte vi desværre at aftale.

 

                     

REFERAT

Bestyrelsesmøde 5. april 2017

Dagsorden

 1. Velkomst af nyt bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter

 2. Valg af ordstyrer og referent. Godkendelse af dagsorden.

 3. Godkendelse og underskrivning af referat fra ordinær generalforsamling 2017

 4. Godkendelse af nye vedtægter samt underskrivning heraf.

 5. Fordeling af opgaver blandt bestyrelsesmedlemmerne

 6. Økonomi v. Marianne

 7. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde

 8. Eventuelt

Til stede:       Leif Laursen, Gert Hansen, Vang Bech, Marianne Laursen, Lis Hansen, Elly Larsen

Fraværende: Gunnar Nomann uden afbud

 

Ad 1 Velkomst af nyt bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter

Formanden bød velkommen til Lis og Elly, og takkede dem for at de vil engagere sig i bestyrelsesarbejdet.

Ad 2 Valg af ordstyrer og referent. Godkendelse af dagsorden.

Leif ordstyrer, Marianne referent. Dagsordenen godkendt

Ad 3 Godkendelse og underskrivning af referat fra ordinær generalforsamling 2017

Underskrives ved næste bestyrelsesmøde

Ad 4 Underskrift på vedtægtsændringer

Underskrevet og arkiveret

Ad 5 Fordeling af opgaver blandt bestyrelsesmedlemmerne

Marianne gav udtryk for at hun siden Jane blev syg og senere døde, har siddet med stort set alle opgaverne, og det ønsker hun ikke at fortsætte med. Bestyrelsen blev enige om fordelingen af de fleste opgaver. Som noget nyt, har vi udnævnt 3 kontaktpersoner:

 

Administrationen af T-shirts – bestilling, indkøb og salg – mangler vi en person til. Vi undersøger om ét af medlemmerne vil påtage sig denne opgave.

 Ad 6 Økonomi

Kassereren oplyste at foreningen likvide beholdning er på  Kr. 26.446,12. Der er indkommet Kr. 13.800 i medlemskontingent. Vi er nu 70 medlemmer, heraf 2 passive.

Ad 7 Næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 29. juni 2017 kl. 16.00 hos Gert Hansen, Jydegårdsvej 3, Hasle

Ad 8 Eventuelt

Marianne har arbejdet med en ny TrygLuft Bornholm-folder. Leif har talt med Formula Micro og InterSport, som er positive m.h.t. sponsorering af trykning. Bestyrelsen godkendte den nye folder.

 Der var et par spændende forslag til sommerfrokost. Leif arbejder videre med idéerne.

 Gert undersøger hvornår den nye minigolf-bane i Østerlars åbner i forhold til vores årlige idrætsdag.

 

Julefrokosten blev datosat til Lørdag den 25. november 2017. Leif taler med Bent om lokaleleje.

 Caféaften-opslag for april og maj ligger på hjemmesiden. Caféaften juni bliver ”hygge-spille-aften”.

 Elly foreslog at vi køber fysioterapeut-time(r) til træning, såfremt der er økonomisk mulighed for det.

Mødet afsluttet kl. 18.15

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.01 | 17:48


ja, cafe aften er vældig hyggelig og jeg blev jo året medlem, det var sjovt at det blev mig. I må ha et godt Nytår og vi ses i det nye år

Hilsen

...
14.11 | 16:06

TrygLuft Bornholm glæder sig til at møde gamle som nye medlemmer på Lungedagen Tag din ven, nabo, familie med på Apoteket og få tjekket dine lunger.

...
19.02 | 10:18
Bestyrelsen referat har modtaget 2
17.02 | 16:51
Julefrokost 2017 har modtaget 2
Du kan lide denne side