Generalforsamling

Her ser vi så den nye formand, Gert Hansen og næstformand, Vang Bech
Og efterfølgende kaffe og kæmpe lagkage
Generalforsamling 2018.

Generalforsamling Onsdag den 14. februar 2018

 

Rønne den 20.   januar 2018 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling                                         

onsdag den 14. februar 2018 kl. 1900

  

på plejecenter ”Lunden”, Paradisvej 83, 3700 Rønne, med følgende dagsorden:

 

1.  Valg af ordstyrer, referent samt stemmetællere.

2.  Årsberetning ved formanden

3.  Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4.  Valg til bestyrelsen samt valg af suppleant.

     På valg er: Formand, Leif Laursen – genopstiller ikke.

                        Bestyrelsesmedlem, Vang Bech – er villig til genvalg. (gælder for 2 år)

                        Suppleant, Elly Larsen – er villig til genvalg. (gælder for 2 år)

5. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår Aase Jensen, som er villig til genvalg. (gælder for 2 år)

6.  Godkendelse af budget 2018 og fastsættelse af kontingent for 2019.

7.  Indkomne forslag.

8.   Eventuelt. (der kan intet vedtages under dette punkt).

 

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. (ALTSÅ SENEST ONSDAG DEN 7. FEBRUAR 2018)

Medlemmer, som er i restance med kontingent, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen serveres lagkage, småkager samt kaffe og eller te.

 

 

 

Leif Laursen

formand       

REFERAT GF 2017

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 8. MARTS 2017 KL. 19.00

DAGSORDEN

1.  Valg af ordstyrer.

2.  Årsberetning ved formanden

3.  Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4.  Valg til bestyrelsen.

     På valg er: Kasserer Marianne Laursen, for 2 år, modtager genvalg. Valg af næstformand, for 2 år. Valg af bestyrelsesmedlem, for 2 år.

     Valg af 2 suppleanter – udsættes til efter behandling af punkt 7. Hvis vedtægtsændringen vedtages opstiller som suppleant Elly Larsen  (1 år) og Gunnar Nomann (2år).

 

 5. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår Aase Jensen – gælder for 1 år. Som suppleant foreslår bestyrelsen Grethe Svart Kofod – gælder for 2 år.

6.  Godkendelse af budget 2017 og fastsættelse af kontingent for 2018.

7.  Indkomne forslag.

     Bestyrelsen foreslår ændring af foreningens vedtægter således:

      § 4 – antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes til 5, hvorefter § 4 formuleres således:

      Foreningen ledes af bestyrelsen på 5 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

      Formand vælges separat på lige årstal for 2 år og kassereren, næstformand vælges på ulige årstal for 2 år.

De 2 menige medlemmer vælges med 1 på ulige årstal og 1 på lige årstal – begge for 2 år.

Der vælges 2 suppleanter – 1 på ulige årstal og 1 på lige årstal – begge for 2 år. (nyt)

Skulle et bestyrelsesmedlem udgå af bestyrelsen i utide, konstituerer bestyrelsen sig selv

frem til næste generalforsamling.

Dersom ovennævnte vedtages medfører det, at antal bestyrelsesmedlemmer nævnt i § 3.1 

skal ændres fra 6 af 7 til 4 af 5.

 § 5 ændres  marts måned til februar måned.

 8.   Eventuelt. (der kan intet vedtages under dette punkt).

 Der var 27 fremmødte.

Referent:         Marianne Laursen

Pkt. 1 Valg af ordstyrer  Ulla Schnell valgt

Valg af stemmetællere Lisa Hørringsen og Gunnar Nomann valgt

 Pkt. 2 Bestyrelsens beretning

Beretningen omdelt. Formanden gennemgik den, hvorefter den blev godkendt

Pkt. 3 Regnskab

Regnskab med resultatopgørelse, balance samt noter omdelt. Kassereren gennemgik regnskabet. Hun påpegede de store omkostninger der har været til printerpatroner, og at det er baggrunden for, at foreningen har investeret i en farve-laserprinter, der er langt mere økonomisk i brug. I øvrigt var Janes printer hendes personlige ejendom.

Der blev spurgt til VISA/Dankortgebyr på 340 kr., hvor Marianne oplyste, at det ikke længere er muligt at få et Dankort som tidligere var gratis. Foreningen har dog kun 1 mod tidligere 2.

Der blev spurgt, hvorfor regnskabet kun er underskrevet af én revisor. Marianne oplyste, at vi kun har én revisor, men at regnskabet efterfølgende er blevet underskrevet af bestyrelsen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Pkt. 4 Valg til bestyrelsen

Marianne Laursen blev valgt til kasserer for 2 år

Gert Hansen blev valgt til næstformand for 2 år

Lis Hansen blev valgt til bestyrelsesmedlem for 2 år

 

Pkt. 5 Valg af revisor

Aase Jensen blev valgt for 1 år

Grethe Svart Kofoed blev valgt som revisor-suppleant for 2 år

 

Pkt. 6 Godkendelse af budget 2017 og fastsættelse af kontingent for 2018

Budget omdelt. Kassereren gennemgik budgettet. Avisabonnementet samt formandstelefon er opsagt, en besparelse på ca. 4.000 kr. Der er budgetteret telefontilskud til formanden på 1.200 kr./årligt.

Der er ikke budgetteret med indkøb og salg af T-shirts. Foreningen mangler én, der kan administrere dette.

Kontingent 2018 fortsætter uændret 200 kr./årligt. For passive medlemmer 100 kr./årligt, hvor der så ikke er adgang til træning.

Pkt. 7 Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt og vedtaget. Formanden skriver nye vedtægter.

Der var ikke indkommet øvrige forslag.

 

Pkt. 8 Eventuelt

Formanden fremlagde (endnu engang) projektet ”Fodbold for sjov”. Der var ingen interesse for dette. Leif underretter projektlederen.

Bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse af, om medlemmerne er interesserede i Banko-aften. Der var stor og overvældende interesse, så det fortsætter vi med. Det bliver onsdag den 13. september 2017. Da der er problemer med at indhente sponsorgaver, tager alle en præmie med til ca. 30 kr.

Der var forslag til Idrætsdag: Den nye (kommende) Minigolf i Østerlars, Fodboldgolf i Nexø samt Petanque.

Marianne orienterede om sit arbejde med at etablere KOL-kor i TrygLuft Bornholm-regi. Der er søgt midler i TrygFonden 

Det blev foreslået at organisere fælles gåture hen over sommeren.

Formand og ordstyrer takkede herefter for god ro og orden.

Generalforsamling afsluttet 19.55, hvorefter der var kaffe og en meget stor lagkage.

Indkaldelse til Generalforsamling

2017

TrygLuft Bornholm, KOL-Lungeforening.

Afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 8. marts 2017, Kl. 19.00,

Paletten, Lunden, Paradisvej 83, Rønne.

Referat

Generalforsamling.

Onsdag den 09. marts 2016, Kl. 19.00,

Aktivitetscenteret Lunden, Paradisvej 83, Rønne.

 

DAGSORDEN

 1. Valg af ordstyrer/ valg forordnede/ referent

 2. Valg af 2 stemmetællere.

 3. Godkendelse af dagsorden.

 4. Årsberetning ved Formanden.

 5. Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

 6. Vedtægts ændringer.

 1. Oprettelse af ny §: § 4.1 Såfremt der ikke kan findes en egnet og villig kasserer iblandt medlemmerne, kan en person, der er anbefalet, vælges udefra, til at varetage foreningens regnskab.

 1. Valg

 1. Formand Jane Poulsen er på valg – Modtager genvalg (2 år)

 2. Birte Hjernø går af helbredsmæssige årsag, af som kasserer. Valg af ny kasserer (1 år) – Marianne Laursen opstiller til valg.

 3. 4. bestyrelsesmedlem Hanne-Jytte Pelle er på valg – modtager ikke genvalg (2 år)

 4. 5. bestyrelsesmedlem Preben Hansen er på valg – modtager ikke genvalg(2 år)

 5. 1. bestyrelsesmedlems suppleant. – Vivi Thorsen på valg – modtager genvalg (1 år)

 6. Revisor Vera Larsen er på valg – Ønsker genvalg (2 år)

 7. 1.revisor suppleant Aase Jensen er på valg – modtager genvalg (1 år)

 1. Fastsættelse af kontingent for kommende år.

 1. 1. Forslag: Kontingent forbliver 200,-kr. i 2017

 2. Passivt medlem 100,-kr.

 1. Indkomne forslag.

 1. Store Idrætsdag i august

 2. Sommerfrokost i juni

 3. Julefrokost dato. Bestyrelsen foreslår den 26. november.

 1. Eventuelt.

20 stemmeberettigede medlemmer fremmødt, samt 1 ikke medlem.

 1. Leif Laursen blev valgt til ordstyrer. Indkaldelse til generalforsamlingen er sendt rettidigt. Jane Poulsen blev valgt som referent.

 2. Ulla Schnell og Vivi Thorsen blev valgt som stemmetællere.

 3. Dagsorden blev godkendt.

 4. Årsberetning af formanden er vedlagt som bilag 1.

 5. Kasserer Birte Hjernø har meldt afbud til generalforsamlingen på grund af sygdom. Marianne Laursen fremlægger regnskabet. Der blev spurgt ind til regnskabet. Der var intet at bemærke, regnskabet blev godkendt.

 6. § 4.1 blev gennemgået og forklaret. § 4.1 blev vedtaget.

 7.       a)  Formand Jane Poulsen blev enstemmigt genvalgt for (2 år)

 1. Marianne Laursen opstiller og blev enstemmigt valgt for (1 år)

 2. Vang Otto Bech opstiller og blev enstemmigt valgt for (2 år)

 3. Gert Hansen opstiller og blev enstemmigt valgt for (2 år)

 4. Vivi Thorsen blev enstemmigt genvalgt for (1 år)

 5. Vera Larsen blev enstemmigt genvalgt for (2 år)

 6. Aase Jensen blev enstemmigt genvalgt for (1 år)

 1. a) Kontingent for 2017 forbliver 200,- kr.

  b) Forbliver 100,- kr. årligt.

 2. a) Jane Poulsen foreslog Brændegårdshaven til Store Idrætsdag, da der er blevet lavet meget om der. Gunnar Andreasen foreslog Lunden. Brændegårdshaven blev vedtaget med 16 stemmer for, 1 imod, 3 ved ikke.

  b) Bestyrelsen foreslog Fru Petersens Café, det blev vedtaget.

  c) Datoen for julefrokost 2016 arrangement blev vedtaget.

  10. Alice Jørgensen efterlyste brev om arrangement i februar måned. Formanden forklarede at der er opslag om KOL Café Aften på alle biblioteker hver måned. Det er for dyr en løsning at sende brev ud hver måned og der vil fremover, så vidt det er muligt at få opslag med i nyhedsbrevene hver 3. måned. Ulla Schnell roste formanden for hendes engagement i foreningsarbejdet. Ordstyrer Leif Laursen takkede for god ro og orden. Derefter gik vi over til kaffen og velsmagende snitter.

Formandsberetning 2016

Vi har nu været en forening i 3½ år. Vi har fået bevist, at der har været hårdt brug for en forening som vores, hvor ligesindede kan møde andre med KOL eller andre lungesygdomme.

2015 har været fuld af udfordringer for de fleste af os, vi har fået gjort os mange erfaringer.  Det mest positive er nu, at ¾ af medlemmerne er aktive til træning. Vi har kunnet tillade os at lave lidt flere arrangementer til stor fornøjelse for dem der kunne deltage.

Vi har fået etableret et rigtig godt samarbejde med KOL sygeplejerskerne både på sygehuset og kommunen. Vores samarbejde med KOL Forum på Bornholm har resulteret i at vi nu også har kontakt til Lungelægen på Rønne Hospital. Som noget nyt er vi med i et samarbejde sammen med Hjerte – diabetes foreninger, KOL lungesygeplejerske og diabetes sygeplejerske om at finde frem til et fælles rygestop kursus.

Vores KOL Café Aftner har fundet et fornuftigt leje. Alt efter årstiden er der blevet lagt faste temaer ind. Det er spændende at invitere forskellige foredragsholdere J Dog har det vist sig, at medlemmerne har lige så meget brug for, at have deres egen aften.

Vi modtog en donation fra Broderlogen nr. 44 Burgundarholm I.O.O.F, som vi taknemmeligt modtog. 3 af vores medlemmer modtog en lille opmærksomhed fra foreningen, til at forsøde livet med. I disse tilfælde er det en glæde at gøre en forskel for andre.

Der var en stor interesse for vores forening på Lungedagen i november, hvor vi igen deltog. Fremmødet for lungetest var så stor, at ikke alle fik målt den.

Sommerfrokosten foregik på Vingården i Pedersker med rundvisning. Det var et spændende arrangement, at få ny viden om hvad der sker på sådan et sted.

Til sidst men ikke mindst, takker jeg bestyrelse og medlemmer for den store interesse I viser for jeres forening, som gør noget for sit eget bedste og ikke mindst for det overskud til også at gøre noget for andre. Det er netop det der giver drivkraften og sammenhold i foreningen. Tak.

Formand Jane Poulsen

Indkaldelse til Generalforsamling.

 

TrygLuft Bornholm, KOL-Lungeforening.

Afholder generalforsamling.

Onsdag den 9. marts 2016, Kl. 19.00,

Paletten, Lunden, Paradisvej 83, Rønne.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Ved skriftligt tilsagn, kan man vælges.

På generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde

Senest 7 dage før.

Bestyrelsen.

Da foreningen er vært med sandwich/øl/vand og kaffe, er der sidste tilmeldings frist klokken 12.00, den 7. marts 2016.

Referat

Generalforsamling.

Onsdag den 11. marts 2015, Kl. 19.00,

Aktivitetscenteret Lunden, Paradisvej 83, Rønne. 

DAGSORDEN 

 1. Valg af ordstyrer/ valg forordnede/ referent

 2. Valg af 2 stemmetællere.

 3. Godkendelse af dagsorden.

 4. Årsberetning ved Formanden.

 5. Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

 6. Vedtægts ændringer.

 1. Oprettelse af ny §: § 3.1 Såfremt et medlem af foreningen udøver mobning eller chikane af foreningens medlemmer eller andre personer, der deltager i foreningens arrangementer, træningstilbud eller i det private rum, kan det medføre eksklusion, når 6 af 7 bestyrelsesmedlemmer taler herfor. Eksklusion af medlemmer kan kun ske ved en bestyrelsesbeslutning.

 1. Valg

 1. Næst Formand Niels Grønvall er på valg – modtager genvalg (2 år)

 2. 1. bestyrelsesmedlem Gunnar Andreasen er på valg – modtager genvalg (2 år)

 3. 3. bestyrelsesmedlem Grethe Dellgren er på valg – modtager valg(2 år)

 4. Kasserer Birthe Hjernø er på valg – modtager genvalg. (2 år)

 5. 1. bestyrelsesmedlems suppleant. – Vivi Thorsen på valg – modtager ikke genvalg (1 år)

 6. 1.revisor suppleant Aase Jensen er på valg – modtager genvalg (1 år)

 1. Fastsættelse af kontingent for kommende år.

 1. 1. Forslag: Kontingent forbliver 200,-kr. i 2016

 2. 2. Forslag: Kontingent stiger til 250 kr. i 2016

 3. 3. Forslag: Kontingent sænkes til 150 kr. i 2016

 4. Passivt medlem 100,-kr.

 1. Indkomne forslag.

 1. Store Idrætsdag i august

 2. Sommerfrokost i juni

 3. Julefrokost dato. Bestyrelsen foreslår den 28. november.

 1. Eventuelt.

   

                  Medlemmer fremmødt: 28 personer.

 1. Ordstyrer: Leif Laursen/ forordnede: Jane Poulsen/ referent: Jane Poulsen.

 2. Minna-Marie Dyngby og Marianne Madsen.

 3. Dagsordnen blev godkendt.

 4. Vedlagt. Fik at vide den var god.

 5. Birte Hjernø fremlagde et fremragende regnskab. Der blev spurgt meget ind til de forskellige poster. Det fik medlemmerne en forklaring på. Til næste år skal regnskabet være mere uddybende.

 6. Teksten i § 3.1 blev nøje gennemlæst. Der var intet at bemærke. Enstemmigt vedtaget.

 7. Valg

 1. Niels Grønvall blev genvalgt.

 2. Gunnar Andreasen blev genvalgt.

 3. Grethe Dellgren blev genvalgt.

 4. Birte Hjernø blev genvalgt.

 5. Vivi Thorsen blev overtalt til at fortsætte og blev genvalgt.

 6. Aase Jensen blev genvalgt.

 1. Efter en snak om hvad kontingenter går til blev der stemt ved håndsoprækning. Det blev vedtaget at kontingent forbliver 200,-kr. i 2016.

 1. 1. forslag, 25 stemmer for og 3 stemmer imod.

 2. 2. forslag, 2 stemmer for og 23 stemmer imod, 3 undlod at stemme.

 3. 3. forslag, 28 stemmer imod.

 4. 28 stemmer for. En tilføjelse, passive medlemmer har stemmeret på en Generalforssamling.

 1. Indkomne forslag.

 1. Store Idrætsdag skal kun være for medlemmerne. Der blev oprettet et Udvalg bestående af: Marianne Laursen, Grethe Lang, Gunnar Nomann og Jane Poulsen. De skal arrangere dagen.

 2. 23 stemte for, sommerfrokost skal vi fortsætte med. Bestyrelsen arrangerer.

 3. 24 stemte for, julefrokost skal holdes. Der kom et forslag om den 21. november. Det undersøges om vi kan få lokalet vi plejer at bruge den dato.

 1. Marianne Laursen opfordrede til klapsalve for bestyrelsens fantastiske stykke arbejde. Tak for det. Niels Grønvall spurgte om det var en idé at arrangere en teatertur i juli. Jane Poulsen fortalte kort om foreningens grundlag og kunne kun opfordre medlemmerne til at melde sig ind i Danmarks Lungeforening for at støtte dem i deres arbejde for lungesagen.

Formandsberetning 2015

Jeg vil gerne starte med 1 minuts stilhed for de medlemmer og pårørende vi har mistet i det forgangne år. Ingen nævnt ingen glemt. Tak.

Jeg ser tilbage på et meget aktivt år. Det glæder mig at vi nu har fået et fast rodnet i det Bornholmske samfund. Sidste år var vi 60 medlemmer. Der vil altid være nogle som ikke fortsætter og andre falder naturligt fra. Foreningen sender en bårebuket til de medlemmer vi mister ad den vej. Den er I som medlemmer med i. I år er vi oppe over 50 medlemmer og lige pt. Strømmer det til med nye medlemmer. Det er især en glæde at se pårørende melde sig med, som backup for det KOL ramte medlem.

Indslagene på KOL Café Aftner har været meget forskellige i det år der er gået. Gæstetalere som ikke har noget med KOL at gøre, sociale samværs aftner, hvor mennesket er centrum. Vi lever et almindeligt liv med KOL og ikke KOL der skal styre vores liv.

Det er med stor glæde, at se den store tilgang til foreningen der har været siden nytår. Det skyldes, at vi har et rigtig godt samarbejde med KOL sygeplejerskerne både på sygehuset og indenfor kommunen. Vi begynder at blive synlige i øens avis og lokal tv. Flere finder vores hjemmeside, så nu begynder vi at se resultater på hårdt benarbejde. Jeg skal dog lige oplyse om at vi stadig mangler et tættere samarbejde med lægerne. Selv om vi har været på et rehabiliterings kursus en gang, kan vores egen læge henvise til et nyt kursus efter 2-3 år. Det er ikke alle læger bekendt med, så her må vi selv oplyse lægen om det.

Vi deltog som vanen tro på Lungedagen 3 steder på øen. Vi var en lille flok der deltog på Gudhjem havn i eventen ”Svøm for Livet”, her donerede foreningen 500,- kr. til Danmarks Lungeforening og vandt en Bornholmsk glaskunstvase. Vi deltog som gæster til Folkemødet iført vores logo T-shirt. Vi har haft besøg af Hasse Boss cykler (som kom i tv2 nyhederne) og flere kunne benytte sig at et godt tilbud og komme mere ud at cykle.

Vi har haft nogle arrangementer som har udvidet vores horisont, såsom et besøg på Teknisk samling, et møde på Hotel Fredensborg med AIR TECH miljørigtig luftrenser. I det nye år satser vi på flere kulturelle tilbud.

Sommerfrokosten druknede i regn, men der skortede ikke på godt humør inden døre på Snogebæk Røgeri. Store Idrætsdag i Joboland var ligeledes besøgt af regnvejr, men der blev gennemført en minigolf turnering og fælles frokost med højt humør.

Det årlige bankospil er blevet meget populært. Julefrokosten er blevet en fast tradition, hvor flere og flere deltager. Der bliver hygget igennem og laves løjer til stor moro for de deltagende.

Vi har nu haft et EDB hold kørende i 2 år. Det har været et prøve projekt, som ikke vil blive genopslået i nuværende år, da det er meget tidskrævende. Der er andre muligheder for EDB fra andre udbydere, som man kan melde sig til. Dette kan man finde oplysning om på vores hjemmeside under sidste nyt.

Som noget nyt afholdt vi fastelavn (Piñata). Det var en aften hvor legebarnet blev vækket og konkurrence mennesket kikkede frem. Det bliver vi nød til at prøve igen Cool

Til sidst men ikke mindst, vil jeg takke bestyrelsen for det store stykke arbejde, de har gjort i året der er gået. Uden disse ildsjæle var vi her slet ikke Cool

Formand Jane Poulsen

Indkaldelse til Generalforsamling.

TrygLuft Bornholm, KOL-Lungeforening.

Afholder generalforsamling.

Onsdag den 11. marts 2015, Kl. 19.00,

Paletten, Lunden, Paradisvej 83, Rønne. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Ved skriftligt tilsagn, kan man vælges.

På generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde

Senest 7 dage før.

Bestyrelsen.

Indkaldelse til Generalforsamling.

Trygluft Bornholm, KOL-Lungeforening.

Afholder generalforsamling.

Onsdag den 12. marts 2014, Kl. 19.00,

Paletten, Lunden, Paradisvej 83, Rønne. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Ved skriftligt tilsagn, kan man vælges.

På generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde

Senest 7 dage før.

Bestyrelsen.

Indkaldelse til Generalforsamling.

Trygluft Bornholm, KOL-Lungeforening.

Afholder generalforsamling.

Tirsdag d.19. marts 2013, Kl. 19.00,

Rønne Bibliotek, den store sal, Pingels Alle 1, Rønne. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Ved skriftligt tilsagn, kan man vælges.

På generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde

Senest 7 dage før.

Bestyrelsen.

ER AFLYST.

GENERALFORSAMLINGEN ER FLYTTET TIL

MANDAG DEN 25. MARTS KL. 19.00

PÅ RØNNE BIBLIOTEK

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.10 | 11:30

Hej forening
Det er min mand Torben Hansen som har brug for og ønsker at være medlem hos jer.
Men det er min mail adresse som bruges ved denne registrering.

...
07.08 | 17:30

jeg har fået en ny e-mail:
alicejulmogensen@gmail.com
E-mailadressen bedes ændret til denne ny e-mail.
Venlig hilsen Alice

...
12.06 | 06:02

Jeg vil gerne melde mig til mindfulness

...
12.06 | 05:55

Jeg vil gerne melde mig til

...
Du kan lide denne side