Vedtægter

 

 

 

 

 

§ 1

Foreningens navn er TrygLuft Bornholm, KOL - lungeforening, stiftet den 12. september 2012 i Rønne

Foreningen har hjemsted i Bornholms Regionskommune

Foreningens vedtægter er i overensstemmelse med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Love og vedtægter.

 

§ 2

Det er foreningens formål, via et forpligtende fællesskab, at tilbyde medlemmerne træning og sociale aktiviteter, samt mulighed for erfaringsudveksling. Endvidere er formålet at styrke medlemmernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundet.

 

§ 3

Som medlemmer kan optages personer, der tilslutter sig foreningens formål.

Som medlemmer af foreningen optages: borgere med KOL og andre lungesygdomme på Bornholm. Ligeledes optages passive medlemmer.

Foreningen vil fremme samarbejdet med andre ligestillede foreninger og støttegrupper i Danmark.

§ 3.1

Såfremt et medlem af foreningen udøver mobning eller Chikane af foreningens medlemmer eller andre personer, der deltager i foreningens arrangementer, træningstilbud eller i det private rum, kan det medføre eksklusion, når 4 af 5 bestyrelsesmedlemmer taler herfor. Eksklusion af medlemmer kan kun ske ved en bestyrelsesbeslutning.

 

§ 4

Foreningen ledes af bestyrelsen på 5 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Formand vælges separat på lige årstal for 2 år og kassereren, næstformand vælges på ulige årstal for 2 år.

De 2 menige medlemmer vælges med 1 på ulige årstal og 1 på lige årstal - begge for 2 år.

Der vælges 2 suppleanter - 1 på ulige årstal og 1 på lige årstal - begge for 2 år.

Skulle et bestyrelsesmedlem udgå af bestyrelsen i utide, konstituerer bestyrelsen sig selv frem til næste general forsamling.

Revisor vælges på lige år for 2 år. Revisor- suppleant, på ulige år lige ledes for 2 år.

Vedtagelser i bestyrelsen, sker ved simpelt flertal

 

§ 4.1

Såfremt der ikke findes en egnet og villig kasserer iblandt medlemmerne, kan en person, der er anbefalet, vælges udefra, til at varetage foreningens regnskab.

 

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og finder sted i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel pr sms, e-mail eller telefonisk hvis de 2 andre muligheder ikke er til stede samt hjemmesiden.

Kun medlemmer, der møder frem på generalforsamlingen har stemmeret.

Medlemmer der evt. skulle være i restance har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Procedure for vedtægtsændringer foregår ved diskussion til ny tekst, der derefter vil gå til afstemning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed forkastes forslaget.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25 % af foreningens medlemmer forlanger dette skriftligt.

Alle personvalg og andre valg sker ved almindelig håndsoprækning

Ved skriftligt tilsagn kan man vælges.

Foreningens kontingent fastsættes på general forsamlingen.

 

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af ordstyrer

2. Årsberetning ved formanden.

3. Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter.

5. Valg af revisor, revisorsuppleant

6. Fastsættelse af kontingent for kommende år.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

§ 5.1

Kontingent betales 15. januar og er bindende for et år.

 

§ 6

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Foreningens midler indsættes i en bank.

Foreningen hæfter kun med foreningsformuen.

§ 6.1

Der er 2 der har adgang til foreningens konto, formand + kasserer.

§ 7

Foreningen tegnes af mindst to medlemmer, hvoraf den en udgør formand eller kasserer samt1 bestyrelsesmedlem.

Det årlige regnskab underskrives af den samlede bestyrelse

 

 

§ 8

Ændringer af disse vedtægter kan kun finde sted, efter at beslutning herom er vedtaget ved almindelig stemmeflertal på en lovlig indkaldt generalforsamling.

 

§ 9

Opløsningen af foreningen kan kun ske ved mindst 2/3 af foreningens medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 7 – 14 dages mellemrum.

Såfremt en generalforsamling beslutter foreningens opløsning, bestemmer den tillige hvordan dette skal ske, samt på hvilken måde den eventuelt tiloversblevne formue skal anvendes til almennyttig fremme af velvære for mennesker som lider af KOL – lungesyge på Bornholm.

 

 

 

 

Vedtægterne er vedtaget og godkendt d. 10.10.2012.

Vedtægterne er revideret og godkendt d. 25.03.2013.

Vedtægterne er revideret og godkendt d. 12.03.2014.

Vedtægterne er revideret og godkendt d. 11.03.2015.

Vedtægterne er revideret og godkendt d. 09.03.2016.

Vedtægterne er revideret og godkendt d. 08.03.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.01 | 17:48


ja, cafe aften er vældig hyggelig og jeg blev jo året medlem, det var sjovt at det blev mig. I må ha et godt Nytår og vi ses i det nye år

Hilsen

...
14.11 | 16:06

TrygLuft Bornholm glæder sig til at møde gamle som nye medlemmer på Lungedagen Tag din ven, nabo, familie med på Apoteket og få tjekket dine lunger.

...
19.02 | 10:18
Bestyrelsen referat har modtaget 2
17.02 | 16:51
Julefrokost 2017 har modtaget 2
Du kan lide denne side